Inventariseren wat er aan de hand is

Wat zou er aan de hand kunnen zijn?

Psychodiagnostisch onderzoek
Als antwoord op uw hulpvraag is het soms nodig om het niveau van cognitief functioneren en / of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Dit doen we middels psychodiagnostisch onderzoek waarbij we gebruik maken van genormeerde tests en vragenlijsten, observaties, gesprekken en /of spel.

Onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Kinderen die gedragen- en ontwikkelingsproblemen hebben, hebben het vaak moeilijk thuis en op school. Wat kun je doen om deze kinderen die bijvoorbeeld ADHD, ADD, ASS of ODD hebben te ondersteunen in de thuissituatie en in de klas?

Bij kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  is er sprake van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het zijn vaak drukke kinderen die een meer dan basale bewegingsdrang hebben.

Bij ADD (Attention Deficit Disorder)  is er sprake van een aandachtstekortstoornis, zonder dat er ook sprake is van een hyperactiviteit.

Voor kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)  is de school onoverzichtelijk. Het gebouw is onoverzichtelijk, de mensen er in zijn onvoorspelbaar en de leerstof bestaat voor hen vaak uit onsamenhangende elementen. Kinderen met autisme leggen ook meestal heel moeilijk contact met anderen. De vormen waarin autisme zich manifesteert zijn bij elk kind verschillend.

Kinderen met ODD (Oppositional Defiant Disorder)  zijn vaak ongehoorzaam, zijn driftig, houden zich vaak niet aan regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdgenoten.

Als antwoord op de hulpvraag: Wat zou er aan de hand kunnen zijn?  is diagnostiek een eerste middel.

Onderzoek naar aandacht en concentratie

Sommige kinderen vinden het lastig om langere tijd hun aandacht te houden bij een bepaalde taak of opdracht. Of kunnen zich moeilijk concentreren op hun huiswerk. Dit heeft allemaal te maken met de executieve functies.

Voorbeelden van executieve functies zijn onder andere het kunnen beginnen aan een opgedragen taak (taakinitiatie), planning en priorisering, aandacht richten en volgehouden aandacht en emotieregulatie. Ook het functioneren van het werkgeheugen, flexibiliteit en het vermogen om je gedag af te remmen (inhibitie) vallen hieronder.

Wat doen executieve functies? Ze zijn aansturend en controlerend voor ons hele doen en laten, ze beïnvloeden ons gedrag en ons leren.

Problemen met executieve functies komen het duidelijkste naar voren bij dagelijkse situaties thuis of op school. Zo kan een kind met problemen op het gebied van flexibiliteit bijvoorbeeld moeite hebben met verandering van groep of van leerkracht. En kan een slechte impulscontrole ertoe leiden dat een kind om het minste of geringste heel erg boos wordt.

Aan de hand van een ingevulde vragenlijst kan een overzicht worden gegeven van het executief functioneren van uw kind. Mede op grond hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld, waarmee we uw kind kunnen begeleiden op het gebied van de verminderde executieve functies.