Wanneer uw kind moeite heeft met leren of studeren

Ons aanbod richt zich op hulpverlening bij het leren en studeren van kinderen, jongeren en adolescenten

Huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding

Vijven en Zessen biedt in een kleinschalige setting huiswerk/studiebegeleiding aan, voor leerlingen van de basisschool vanaf groep 7, voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en voor studenten van het MBO, HBO en Universiteit. Deze huiswerkbegeleiding vindt plaats op maandag- tot en met donderdagmiddag. Ook kunnen er individuele afspraken voor andere momenten gemaakt worden.

Zo werkt het
Wanneer uw kind bij ons komt voor huiswerk/studiebegeleiding, helpen we hem bij het aanleren van bepaalde vaardigheden: het gebruik van de agenda, het plannen van huiswerk, het leren van woordjes, het maken van opgaven en het lezen van teksten. We kijken ook welke hulpmiddelen uw kind kan gebruiken bij het maken en leren van huiswerk. Voor de begeleiding zoeken we een methode die het beste bij uw kind past. Uw kind werkt bij ons zelfstandig aan zijn huiswerk. We kijken samen met uw kind hoeveel huiswerk het heeft en hoe hij dat het beste kan inplannen. Daarna gaat het zelf aan de slag. Tijdens het maken van huiswerk, kan uw kind ons altijd om hulp vragen. Wanneer hij klaar is, controleren wij wat er gedaan is en overhoren we de lesstof. We kunnen ook extra ondersteuning bieden bij moeilijke vakken in de vorm van remedial teaching. De leerling kan 4 dagen per week gebruik maken van de huiswerk/studiebegeleiding. Het aantal dagen dat er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de huiswerk/studiebegeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

Het resultaat
Huiswerkbegeleiding kan uw kind in korte tijd erg helpen. Door het aanleren van vaardigheden en een steuntje in de rug , verbeteren de prestaties van uw kind. Zo raakt uw kind meer gemotiveerd en gaat het met meer plezier naar school. We streven ernaar dat uw kind na onze huiswerkbegeleiding weer zelfstandig aan de slag kan met het huiswerk.

Basisonderwijs: Problemen met rekenen, technisch/begrijpend lezen en spellen

Soms gaat het op school niet zoals het zou moeten gaan. De resultaten in lezen, spellen, rekenen of leren in het algemeen blijven achter bij die van leeftijdgenoten. Voor deze kinderen kan een begeleiding in de vorm van remedial teaching een goede steun zijn. Voor sommige kinderen kan het behandelen vooraf van de te leren stof (pre-teaching) vrucht afwerpen. De begeleiding vindt Individueel of in kleine groepjes plaats. Aansluiting wordt gezocht met de methoden en materialen die op school worden gebruikt; ook wordt aanvullend materiaal aangeboden.

Voortgezet onderwijs: Problemen bij begrijpend lezen, de moderne vreemde talen, rekenen en wiskunde

Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs kunnen moeite hebben met Nederlands, de moderne vreemde talen (zoals Engels, Frans, Duits, Grieks en Latijn) en/of rekenen en Wiskunde. Voor vakken als Aardrijkskunde en Geschiedenis hebben ze vaak behoefte aan strategieën wat betreft het begrijpend lezen. Voor deze leerlingen wordt een individuele begeleiding aangeboden waarin op vakinhoudelijk wordt ingegaan op de te leren stof. Ook worden aan hen verschillende manieren aangeboden waarop er geleerd kan worden.

Rekentoets voor VWO leerlingen

Voor sommige leerlingen geldt dat zij ook nog in het voortgezet onderwijs moeite hebben met rekenen. Voor hen kan – in verband met de verplichte rekentoets – een begeleiding wat betreft de onderdelen van de rekentoets een zinvolle aanvulling zijn. Deze begeleiding vindt individueel of in kleine groepjes plaats.

Dyslexie en dyscalculie

  • Dyslexie is een stoornis waarbij kinderen problemen hebben met (leren) lezen en/of spellen. Ook hebben ze moeite met het accuraat en vlot toepassen van lezen en spellen.

 

  • Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen van reken-/wiskundekennis.

In een dyscalculie-onderzoek wordt enerzijds onderzoek gedaan naar het niveau van rekenen, anderzijds worden ook getalbegrip, rekenstrategieën en de mate van automatiseren (op rekengebied) onderzocht. Wanneer aan de criteria voor dyscalculie wordt voldaan, kan een dyscalculieverklaring worden afgegeven.

 

 

Leren leren

Leren leren is een geïntegreerde huiswerk- en studietraining waarbij de leerling zijn huiswerk en zijn leerproces leert organiseren en plannen. Aandacht wordt geschonken aan woordjes leren, teksten lezen en leren en taakaanpak.

CITO- & Eindexamentraining

De begeleiding bij de Cito-toets geven we in kleine groepjes. Uw kind krijgt de aandacht die het nodig heeft en er is veel gelegenheid om vragen te stellen. In 8 bijeenkomsten van anderhalf uur, geven we uw kind uitleg over hoe hij de vragen moet benaderen. We leggen uit waarop gelet moet worden bij het lezen van de vragen, welke methodes het kind kan gebruiken om het juiste antwoord te vinden en we oefenen met toetsen en examens. Waar nodig kunnen wij uw kind ook extra uitleg geven over onderwerpen waar het moeite mee heeft.